dla-klienta/najczesciej-zadawane-pytania/
Menu
Obsługa klienta

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania są podzielone na dwie części: pytania dotyczące ubezpieczeń grupowych i pytania dotyczące ubezpieczeń indywidualnych. Wybierz właściwe dla ubezpieczenia, które posiadasz.

Ubezpieczenie w formie umowy ubezpieczenia grupowego,
a umowa ubezpieczenia indywidualnego. 


Podobieństwa i różnice

 

Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą podstawowe cechy ubezpieczeń oferowanych przez Open Life TU Życie S.A. w formie ubezpieczeń grupowych i ubezpieczeń indywidualnych

Ubezpieczenia grupowe Ubezpieczenia indywidualne
Kto zawiera Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń? Bank, inna instytucja finansowa, pośrednik finansowy Ty
Kto jest ubezpieczonym, czyli kto jest objęty ochroną ubezpieczeniową? Ty Ty lub osoba przez Ciebie wskazana
Jaki dokument określa zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową? Warunki Ubezpieczenia (WU) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Jaki dokument podpisujesz, aby Towarzystwo Ubezpieczeń objęło Cię ochroną ubezpieczeniową? Deklaracja przystąpienia / Deklaracja zgody Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia
Jakim dokumentem Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową? Certyfikat Polisa

Najczęściej zadawane pytania dla grupy:


Infolinia czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego znajdziesz w Instrukcji obsługi Serwisu internetowego, dostępnej w zakładce Zaloguj się na stronie www.openlife.pl obok przycisków służących do logowania.

Swoje dane osobowe możesz zmienić, składając dyspozycję zmiany danych niefinansowych. Dyspozycję tę należy złożyć u Doradcy, w obecności którego została podpisana Deklaracja przystąpienia / Deklaracja zgody, lub w dowolnej placówce Ubezpieczającego. Prosimy zabrać ze sobą aktualny dokument potwierdzający tożsamość.

Natomiast zmianę adresu do korespondencji, możesz wprowadzić samodzielnie za pośrednictwem serwisu internetowego.

Nowe, zmienione dane będą widoczne po zaakceptowaniu ich przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Zwykle trwa to około dwóch dni roboczych. Statusy złożonych dyspozycji są widoczne po zalogowaniu w Serwisie internetowym.

Ubezpieczający to podmiot, który zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Umowę grupowego ubezpieczenia. Nazwa Ubezpieczającego widnieje w Deklaracji przystąpienia / Deklaracji zgody, poniżej numeru Deklaracji przystąpienia / Deklaracji zgody. Wszelkie dyspozycje możesz złożyć u Doradcy w dowolnej placówce / dowolnym oddziale Ubezpieczającego, nie musi to być placówka / oddział, w której/ym została podpisana Deklaracja przystąpienia / Deklaracja zgody.

W wypadku zablokowania dostępu do Serwisu internetowego lub w wypadku zagubienia dotychczasowego hasła niezbędny jest nowy PIN. Nowy PIN możesz uzyskać:

 • samodzielnie, za pośrednictwem serwisu internetowego, wystarczy wybrać „zapomniałem hasła”
 • u opiekuna finansowego
 • telefonicznie na Infolinii Open Life nr telefonu 801-222-333

Aby zalogować się do Serwisu internetowego, niezbędne są Identyfikator oraz PIN.

Identyfikator widnieje w Certyfikacie potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową. Składa się z ośmiu cyfr i znajduje się poniżej adresu zamieszkania Ubezpieczonego, zgodnie z następującą instrukcją:

Numer Rachunku udziałów:
Dane Ubezpieczonego:
Imię i nazwisko:
Numer PESEL:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji:


Identyfikator: XXXXXXXX
Informację dotyczącą Identyfikatora możesz uzyskać również na infolinii Towarzystwa Ubezpieczeń.
PIN prześlemy w sposób na jaki wyraziłeś zgodę w umowie.

Certyfikat jest przekazywany w terminie 14 dni roboczych licząc od pierwszego dnia Okresu ubezpieczenia. Pierwszy dzień Okresu ubezpieczenia wskazany jest w Deklaracji przystąpienia / Deklaracji zgody oraz w Warunkach Ubezpieczenia. W wypadku nieotrzymania Certyfikatu prosimy skontaktować się z Doradcą, w którego obecności została podpisana Deklaracja przystąpienia / Deklaracja zgody.

Aktualną Wartość udziałów jednostkowych, możesz śledzić za pośrednictwem strony internetowej www.openlife.pl, a po zalogowaniu się do Serwisu internetowego w zakładce Moje ubezpieczenia.

Nie, dostęp do obsługi ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest bezpłatny.

Wpłacane na rachunek bankowy Towarzystwa Składki Bieżące muszą zostać przypisane do Rachunku udziałów, na rzecz którego wpłynęły. Proces ten może trwać kilka dni. Jednakże datą wpłaty składek jest dzień ich wpływu na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń.

Informacja dotycząca opłat, zawarta jest w Warunkach Ubezpieczenia, sposób naliczania oraz pobierania opłat wskazany jest w Tabeli Opłat i Limitów.

Wielkość liter w adresie e-mail nie ma znaczenia. Jednakże, Serwis internetowy wyświetla adres e-mail wielkimi literami, co nie wpływa na możliwość wysyłania korespondencji drogą elektroniczną.

Nowe hasło musi spełniać następujące warunki:

 • musi składać się wyłącznie z dużych i małych liter oraz cyfr
 • inne znaki (np. spacja, %, -) są niedozwolone
 • minimalna ilość znaków dla hasła wynosi 8
 • maksymalna długość hasła wynosi 20
 • hasło musi zawierać przynajmniej jedną dużą i przynajmniej jedną małą literę
 • hasło musi zawierać minimum 2 cyfry

Proszę pamiętać, by nikomu nie ujawniać swojego hasła!

Uposażony to osoba lub podmiot wyznaczona/y przez Ubezpieczonego jako uprawniona/y do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu jego śmierci. Uposażony może uzyskać informacje dotyczące Ubezpieczenia dopiero po zajściu tego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Jest to dodatkowy okres na dokonanie wpłaty składki. Brak wpłaty do końca Okresu prolongaty pociąga za sobą skutki wskazane w Warunkach Ubezpieczenia. Poinformujemy Cię o rozpoczęciu Okresu prolongaty w sposób na jaki otrzymaliśmy zgodę, czyli SMS, pismem wysłanym na wskazany adres korespondencyjny. W informacji wskażemy brakującą kwotę oraz datę końca Okresu prolongaty.

Infolinia czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego znajdziesz w Instrukcji obsługi Serwisu internetowego, dostępnej w zakładce Zaloguj się na stronie www.openlife.pl obok przycisków służących do logowania.

Swoje dane osobowe możesz zmienić, składając dyspozycję zmiany danych niefinansowych. Dyspozycję tę należy złożyć u Agenta. Prosimy zabrać ze sobą aktualny dokument potwierdzający tożsamość.

Natomiast zmianę adresu do korespondencji, możesz wprowadzić samodzielnie za pośrednictwem serwisu internetowego.

Nowe, zmienione dane będą widoczne po zaakceptowaniu ich przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Zwykle trwa to około dwóch dni roboczych. Statusy złożonych dyspozycji są widoczne po zalogowaniu w Serwisie internetowym.

Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca wykonujący czynności agencyjne i posiadający uprawnienia do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń. Czynności te Agent wykonuje poprzez osobę fizyczną. Nazwa Agenta widnieje we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, poniżej numeru Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Wszelkie dyspozycje dotyczące Umowy ubezpieczenia możesz złożyć u Agenta.

W wypadku zablokowania dostępu do Serwisu internetowego lub w wypadku zagubienia dotychczasowego hasła niezbędny jest nowy PIN. Nowy PIN możesz uzyskać poprzez kontakt z Infolinią Towarzystwa Ubezpieczeń:

 • samodzielnie za pośrednictwem serwisu internetowego, wystarczy wybrać „zapomniałem hasła”
 • u agenta w najbliższym oddziale
 • telefonicznie na Infolinii Open Life

Do zalogowania się do Serwisu internetowego, niezbędne są Identyfikator oraz PIN.

Identyfikator widnieje w Polisie potwierdzającej zawarcie Umowy ubezpieczenia. Składa się z ośmiu cyfr i znajduje się poniżej adresu zamieszkania Ubezpieczającego.
Numer Rachunku udziałów:
Dane Ubezpieczającego:
Imię i nazwisko:
Numer PESEL:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji:


Identyfikator / Login do Serwisu internetowego: XXXXXXXX

Informację dotyczącą Identyfikatora możesz uzyskać również na infolinii Towarzystwa Ubezpieczeń.
PIN prześlemy w sposób na jaki wyraziłeś zgodę w umowie.

W wypadku nieotrzymania Polisy prosimy skierować pisemną prośbę do Towarzystwa Ubezpieczeń ze wskazaniem powodu konieczności wydania duplikatu Polisy.

Aktualną Wartość udziałów jednostkowych możesz śledzić za pośrednictwem strony internetowej www.openlife.pl po zalogowaniu się do Serwisu internetowego w zakładce Moje ubezpieczenia.

Nie, dostęp do obsługi Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest bezpłatny.

Wpłacane na rachunek bankowy Towarzystwa Składki Bieżące muszą zostać przypisane do Rachunku udziałów, na rzecz którego wpłynęły. Proces ten może trwać kilka dni. Jednakże datą wpłaty składek jest dzień ich wpływu na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń.

Informacja dotycząca opłat zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia a sposób naliczania w Tabeli Parametrów Opłat i Limitów.

Wielkość liter w adresie e-mail nie ma znaczenia. Serwis internetowy wyświetla adres e-mail wielkimi literami, co nie wpływa na możliwość wysyłania korespondencji drogą elektroniczną.

Nowe hasło musi spełniać następujące warunki:

 • musi składać się wyłącznie z dużych i małych liter oraz cyfr
 • inne znaki (np. spacja, %, -) są niedozwolone
 • minimalna ilość znaków dla hasła wynosi 8
 • maksymalna długość hasła wynosi 20
 • hasło musi zawierać przynajmniej jedną dużą i przynajmniej jedną małą literę
 • hasło musi zawierać minimum 2 cyfry

Proszę pamiętać, by nikomu nie ujawniać swojego hasła!

Uposażony to osoba lub podmiot wyznaczona/y przez Ubezpieczonego jako uprawniona/y do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu jego śmierci. Uposażony może uzyskać informacje dotyczące Ubezpieczenia dopiero po zajściu tego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Jest to dodatkowy okres na dokonanie wpłaty kolejnej składki. Brak wpłaty do końca Okresu prolongaty pociąga za sobą skutki wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Poinformujemy Cię o rozpoczęciu Okresu prolongaty w sposób na jaki otrzymaliśmy zgodę, może być SMS lub pismem wysłanym na wskazany adres korespondencyjny. W informacji wskażemy brakującą kwotę oraz datę końca Okresu prolongaty.

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów