dla-klienta/reklamacje-i-pytania/
Menu
Obsługa klienta

Reklamacje i pytania

Drogi Kliencie,

chcesz podzielić się swoimi opiniami, uwagami dotyczącymi posiadanych ubezpieczeń? Możesz nam je przekazać wypełniając poniżej zamieszczony formularz:

  0 plików załadowano.
  Łącznie max. 10 MB
  * - pola wymagane

  Weryfikacja

   

  Możesz również skorzystać z formularza umieszczonego na dole tej strony a następnie:

  b) doręcz wersję papierową do Przedstawiciela Ubezpieczającego/Agenta

  a) albo prześlij elektronicznie na adres e-mail: info@openlife.pl

  c) lub przekaż bezpośrednio do Departamentu Obsługi Klienta na adres:

   

  Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

  Departament Obsługi Klienta
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

   

  Zapraszamy do kontaktu z Infolinią Towarzystwa Ubezpieczeń, gdzie otrzymasz fachową pomoc i informację dotyczącą posiadanych u nas ubezpieczeń. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8 do 19 pod numerami telefonów
  • 801 222 333 (połączenie bezpłatne oprócz pierwszej minuty, gdzie opłata jest pobierana zgodnie z taryfą macierzystego operatora)
  lub +48 22 101 41 60 (dla połączeń z zagranicy lub gdy Twój operator komunikacyjny nie udostępnia połączenia na 0-801 XXX XXX, połączenie płatne wg taryfy macierzystego operatora).


  Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał od nas odpowiedź. Każda przekazana sprawa zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie.

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 11.10.2015 r. w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym poniżej przedstawiamy zasady, tryb i sposób zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji.

  Przez reklamację należy rozumieć wystąpienie Klienta skierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

  Reklamacja powinna zawierać niezbędny do jej rozpatrzenia zakres danych tj.: imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL Klienta. Klient może dodatkowo podać inne dane pozwalające na jego identyfikację w szczególności numer polisy.

  Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika, kuriera lub posłańca.

  Przez Klienta należy rozumieć osobę fizyczną będącą ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia, a także każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć reklamację, tak indywidualny jak i instytucjonalny, zarówno ten który korzysta lub korzystał z usług Towarzystwa Ubezpieczeń, wnioskował o świadczenie takich usług lub był odbiorcą jego oferty marketingowej.

  Pragniemy zwrócić uwagę, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

   

  Reklamacje mogą być zgłaszane Towarzystwu Ubezpieczeń:

  1) pisemnie: osobiście w jednostce Towarzystwa Ubezpieczeń obsługującej Klientów albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa Ubezpieczeń:

   

  Departament Obsługi Klienta

  Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

  ul. Przyokopowa 33

  01 – 208 Warszawa

   

  2) w formie elektronicznej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@openlife.pl albo przy wykorzystaniu formularza na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń (www.openlife.pl),

   

  3) ustnie: telefonicznie pod numerem infolinii 801 222 333 lub +48 22 101 41 60 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Towarzystwa Ubezpieczeń obsługującej Klientów.

   

  Towarzystwo Ubezpieczeń udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje składającego reklamację o:

  1) przyczynach opóźnienia,

  2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

  3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

   

  Odpowiedź na reklamacje udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

   

  Nadmieniamy, że niezależnie od powyższego trybu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego, a począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. również wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

  Ponadto Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

  Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

   

   

  Aby pobrać do wydruku formularz reklamacji należy wybrać poniższy dokument:

  formularz reklamacyjny

   


   

  Zapraszamy również do zapoznania się z sekcją Ład Korporacyjny. Znajdą tam Państwo dodatkowe informacje z zakresu zasad rozpatrywania reklamacji.

  Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

  801 222 333 lub +48 22 101 41 60

  Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

  Zaloguj się

  © Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

  kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów