dla-klienta/ryzyka-zwiazane-z-ubezpieczeniem/
Menu
Obsługa klienta

Ryzyka związane z ubezpieczeniem

Ryzyka związane z ubezpieczeniem:

 

1. Ryzyko prawne:

Z uwagi na długość Okresu ubezpieczenia, z Umową ubezpieczenia wiąże się ryzyko prawne, przez które należy rozumieć zmianę powszechnie obowiązującego prawa.

 

2. Ryzyko inwestycyjne związane z inwestycją w Fundusze:

Gromadzenie i inwestowanie Składek w ramach Funduszy oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń w ramach Umowy ubezpieczenia wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk związanych z inwestycją w Fundusze można znaleźć w Regulaminach poszczególnych Funduszy dostępnych w sekcji Regulaminy.

 

3. Ryzyko upadłości zakładu ubezpieczeń:

Ryzyko upadłości zakładu ubezpieczeń oznacza ryzyko niewypłacalności Towarzystwa Ubezpieczeń w przypadku niewykonania wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub gdy zobowiązania przekroczą wartość majątku Towarzystwa Ubezpieczeń. Upadłość Towarzystwa Ubezpieczeń ogłasza sąd po przeprowadzeniu postępowania w tej sprawie, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.), w tym w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z Umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości.

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów