dla-klienta/zgloszenie-roszczenia/
Menu
Obsługa klienta

Zgłoszenie roszczenia

Zapewniamy Tobie i Twoim bliskim profesjonalną pomoc przy zgłaszaniu zdarzeń ubezpieczeniowych, czyli zdarzeń objętych odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń określonych we właściwych Warunkach Ubezpieczenia.

Podstawowe pojęcia:

Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym w Warunkach ubezpieczenia.

Zgłoszenie roszczenia – zgłoszenie do Towarzystwa Ubezpieczeń Zdarzenia ubezpieczeniowego w celu realizacji świadczenia.

 

Jak zgłosić roszczenie z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem?

 

Dzięki aplikacji można bezpiecznie, szybko i wygodnie zgłosić roszczenie. Bez potrzeby wysyłania dokumentów papierowych do Towarzystwa Ubezpieczeń, bez pośrednictwa Ubezpieczającego lub Agenta.

Zgłoś roszczenie

Do zgłoszenia roszczenia niezbędne jest podanie adresu e-mail, który następnie będzie służył do wymiany korespondencji pomiędzy zgłaszającym a Towarzystwem Ubezpieczeń.

W trakcie rejestracji online wypełniany jest Formularz zgłoszenia roszczenia, do którego prosimy o załączenie dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia. Wszelkich formalności online można dopełnić w ciągu zaledwie kilku minut.

 

 

 

Zgłoszenia roszczenia dokonujemy w formie pisemnej. W tym celu można wykorzystać formularz zamieszczony poniżej:

 

Formularz uniwersalny do pobrania

 

Zgłoszenia roszczenia wraz ze złożeniem dokumentacji można dokonać:

a) korespondencyjnie - na adres:

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Departament Roszczeń i Oceny Ryzyka
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

b) osobiście u Ubezpieczającego w przypadku Umów Grupowych, lub u Agenta w przypadku Umów Indywidualnych, lub bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń na adres wskazany powyżej.

Prosimy dołączyć oryginały albo kopie posiadanej dokumentacji poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

 

W przypadku konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji do stwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. poinformuje o tym fakcie zgłaszającego roszczenie drogą elektroniczną na podany w zarejestrowanym Formularzu adres poczty elektronicznej. Dokumenty można przekazać za pomocą aplikacji:

Doślij dokumenty do roszczenia

 

W jakim terminie Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie?

Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe na pisemny wniosek uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub osoby występującej z roszczeniem, w terminie podanym w Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

 

Kto może potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać:

  • upoważniony pracownik Ubezpieczającego,
  • Agent,
  • pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń,
  • notariusz,
  • adwokat,
  • radca prawny.

 

 

W przypadku konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji do stwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. poinformuje o tym fakcie zgłaszającego roszczenie pisemnie na adres korespondencyjny podany przy zgłaszaniu roszczenia.

 

W przypadku przekazania przez zgłaszającego roszczenie oryginałów dokumentacji pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń wykona ich kopie oraz potwierdzi za zgodność z oryginałem, a następnie odeśle oryginały otrzymanej dokumentacji na wskazany przy zgłaszaniu roszczenia adres.

 

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów