Menu

Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO OPEN LIFE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników z Internetowego Serwisu Open Life (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie "Open Life".

 

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Towarzystwo Ubezpieczeń - Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Internetowego Open Life; Serwis Internetowy Open Life (zwany też Serwisem) - oznacza serwis internetowy Open Life wyposażony w i udostępniający Zasoby Serwisu; Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności: informacje o Towarzystwie Ubezpieczeń , produktach ubezpieczeniowych, regulaminy funduszy, artykuły, formularze obsługowe, formularze kontaktu; Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu Internetowego Open Life w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. Towarzystwo Ubezpieczeń zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 9.0,
- Firefox od 3.6.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ

Towarzystwo Ubezpieczeń zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów Serwisu.

 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego Open Life zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Towarzystwo Ubezpieczeń oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych. Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu Internetowego Open Life zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany niniejszego Regulaminu odbywać się będą poprzez umieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń Regulaminu w zmienionym brzmieniu.

2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu Internetowego Open Life można kierować na adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń oraz pod adres e-mail

3. Reklamacje dotyczące Serwisu Internetowego Open Life należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli w terminie określonym w zdaniu poprzednim wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do udzielenia odpowiedzi na reklamacje okazało się niemożliwe, odpowiedź udzielana jest w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od otrzymania reklamacji.

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów