o-nas/aktualnosci/szczegoly-wiadomosci/149-blokada-rachunku-fatca/
Menu

Szczegóły wiadomości

23.11.2016
Aktualności

Blokada rachunku FATCA

Blokada rachunku FATCA

Regulacja FATCA to Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.


Analogiczne rozwiązanie, zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami, zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zatytułowane Common Reporting Standard (CRS), na terytorium Unii Europejskiej wdrożone dyrektywą 2014/107 i zostanie wdrożone do krajowego porządku prawnego ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (UC17), Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez instytucje finansowe takie jak: banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń. Co ważne, ze względu na ramy czasowe obowiązywania regulacji FATCA, w przypadku ubezpieczeń możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami rachunków.


Pierwszy z nich to rachunki, które zostały otwarte do dnia 30 czerwca 2014 r. (tzw. rachunki stare), w stosunku do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe. W odniesieniu do rachunków starych instytucje są upoważnione do żądania oświadczenia FATCA lub dokumentów potwierdzających status podatkowy klienta.


Drugi rodzaj, to rachunki otwarte od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015r. (tzw. rachunki z okresu przejściowego). W ich przypadku klient, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia FATCA (jednego, niezależnie od liczby posiadanych rachunków), a zakład ubezpieczeń może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dodatkowych dokumentów. Odpowiednia informacja została wysłana do naszych klientów, podlegających temu obowiązkowi. Zakład ubezpieczeń, w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed dniem 1 grudnia 2016 r. jest zobowiązany do zablokowania rachunku finansowego klienta, co będzie oznaczało dla niego brak możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku i dysponowania nimi. Odblokowanie rachunku nastąpi w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez zakład ubezpieczeń oświadczenia o statusie FATCA klienta.


Trzeci rodzaj to rachunki otwarte od dnia 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe), w przypadku których oświadczenie na potrzeby FATCA należy złożyć  każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku. 
Co ważne, klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy, ponieważ te instytucje muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone powszechnie obowiązującymi przepisami. 


Zwrócić należy uwagę, że niewykonanie przez instytucję finansową obowiązku blokady rachunku finansowego zagrożone jest karą grzywny w wysokości ponad 4.000.000 zł.


Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: 
http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/obowiazek_zlozenia_oswiadczenia_fatca.html

 

 

<- Wróc do kategorii Aktualności - Open Life

 

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów