Menu
O nas

Ład korporacyjny

Polityka Informacyjna

Open Life TU Życie S.A., jako instytucja zaufania publicznego, stale prowadzi działania zwiększające efektywność w procesie przekazywania informacji dając tym samym wyraz poszanowania zasady powszechnego i równego dostępu do informacji, a także gwarancję wysokich i przejrzystych standardów obsługi. 

Wyrazem powyższego działania jest opracowanie „Polityki informacyjnej” przez Open Life TU Życie S.A. określającej standardy upowszechniania informacji dotyczących działalności Towarzystwa Ubezpieczeń oraz prowadzenia przejrzystego procesu informacyjnego uwzględniającego potrzeby i oczekiwania akcjonariuszy oraz klientów. Ogłaszając objęte wyżej wskazanym dokumentem informacje Open Life zobowiązuje się do ich prezentacji w sposób rzetelny, jasny i zgodny z prawdą. 


Informacje dla Klientów

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz potwierdzenie stosowania jasnych zasad w procesie działalności prowadzonej przez Open Life oraz w zakresie obsługi Klientów, a także mając na uwadze należytą ochronę interesów Klientów, Open Life TU Życie S.A. opracowało „Zasady rozpatrywania reklamacji” składanych przez Klientów. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument będzie pomocny w kontaktach z nami oraz będzie stanowił odpowiedź na część pytań i wątpliwości zgłaszanych przez Państwa.
 

 Zasady rozpatrywania reklamacji

 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. przywiązuje dużą wagę do informacji kierowanych przez Klientów w zakresie oferowanych produktów, świadczonych usług oraz jakości obsługi. 

Zgłoszone sygnały stanowią dla Towarzystwa Ubezpieczeń inspirację do doskonalenia oferty produktowej i obszaru funkcjonowania. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym komunikatem dla Klientów.

 

 Komunikat dla Klientów o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich


Władze

Zarząd Open Life TU Życie S.A. 

Krzysztof Bukowski  - Prezes Zarządu
Izabela Śliwowska  - Wiceprezes Zarządu
Piotr Nowak  - Wiceprezes Zarządu
 

 

Rada Nadzorcza

Dr Leszek Czarnecki  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr Krzysztof Rosiński  - Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Guberow - Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Bury  - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Akcjonariusze

LC Corp B.V. - 51% akcji
Open Finance S.A. - 49% akcji

Schemat organizacji

Open Life TU Życie S.A. zapewnia jawność określonej w regulacjach wewnętrznych struktury organizacyjnej poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej.

 

Open Life TU Życie S.A. posiada przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną, w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organizacyjna obejmuje i odzwierciedla cały obszar działalności Open Life wyraźnie wyodrębniając każdą komórkę organizacyjną w obrębie wykonywanych zadań. Dotyczy to zarówno podziału zadań, jak i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Open Life TU Życie S.A., a także podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.

 
Zarząd zapewnia stworzenie oraz formalizację struktury organizacyjnej pozwalającej na optymalne wykonywanie zadań, w tym tworzy powiązania funkcjonalne, techniczne i informacyjne dające możliwość jasnego podziału kompetencji i zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, a także możliwości sprawnej kontroli ich działania umożliwiając tym samym osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności.

 

Strukturę organizacyjną Open Life TU Życie S.A. tworzą następujące kategorie funkcjonalne:


Wyniki finansowe

Open Life TU Życie S.A. konsekwentnie realizuje strategię, która kładzie nacisk na zapewnienie satysfakcjonujących wyników dla akcjonariuszy. Wyniki Towarzystwa Ubezpieczeń potwierdzają jego rosnącą efektywność operacyjną. Na dobry zysk netto wpłynęło wiele czynników, w szczególności dywersyfikacja oferty oraz nawiązanie współpracy z nowymi Partnerami Biznesowymi. 

 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami finansowymi Open Life TU Życie S.A.

 

Rozszerzone wyniki finansowe:

 Wyniki finansowe IV kw. 2014 r.

 Wyniki finansowe IV kw. 2015 r.

 

Informacje prasowe:

 Wyniki finansowe IV kw. 2015 r.

 Wyniki finansowe IV kw. 2014 r.

 Wyniki finansowe IV kw. 2013 r.

 Wyniki finansowe IV kw. 2012 r.

 


Nadzór korporacyjny i zarządzanie konfliktem interesów

Open Life TU Życie S.A. prowadzi działalność zapewniającą niezbędną ochronę Klientów, dążąc do unikania sytuacji mogących powodować powstanie konfliktów interesów a także biorąc pod uwagę konieczność stosowania skutecznych środków nadzoru korporacyjnego.

 

 Informacja o zasadach zarządzania konfliktem interesów oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.


Stosowanie Ładu Korporacyjnego

Open Life TU Życie S.A. i jego organy w zakresie swoich kompetencji i w swojej działalności stosują się do „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, specyfiki oraz charakteru prowadzonej przez Open Life TU Życie S.A. działalności, która powinna być uwzględniana przy wdrażaniu i stosowaniu ww. zasad. 

 

 

 

 Oświadczenie o stosowaniu przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w 2015 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

 

 Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie oceny stosowania przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w 2015 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów