produkty/ubezpieczenia-ochronne/dziesiatka/
Menu
Ubezpieczenia ochronne

Dziesiątka

Dziesiątka

To oferta produktowa dedykowana osobom, poszukującym wszechstronnej ochrony ubezpieczeniowej. 
Produkt pozwala na wybór jednego spośród 10 dostępnych Wariantów ochrony w ramach Ubezpieczenia podstawowego za jedyne 10 zł miesięcznie. 
Zawierając Umowę ubezpieczenia podstawowego zakres ochrony może zostać rozszerzony o dowolną liczbę Umów dodatkowych za 10 zł miesięcznie za każdą Umowę dodatkową.

Ubezpieczenie dostępne jest u wybranych Partnerów Biznesowych.

 
Zakres ubezpieczenia:

Sam wybierasz czego potrzebujesz spośród dostępnych następujących Umów ubezpieczenia.

Podmiotem Uprawnionym do otrzymania Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest Uposażony, a w przypadku braku jego wskazania, albo w sytuacji gdy jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas Świadczenie ubezpieczeniowego przysługuje członkom rodziny zmarłego Ubezpieczonego według następującej kolejności:

a) współmałżonkowi,

b) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka,

c) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka,

d) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka,

e) spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w udziałach ustalonych na podstawie przepisów prawa spadkowego.

 

Podmiotem Uprawnionym do otrzymania Świadczenia z każdego innego Zdarzenia ubezpieczeniowego jest Ubezpieczony. 

 
Warunki zawarcia Umowy ubezpieczenia

Prawo do zawarcia danej Umowy ubezpieczenia przysługuje osobie fizycznej, która w dniu złożenia Wniosku:

a) ma obywatelstwo polskie, oraz

b) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

c) ma ukończony 18. rok życia i nie ma ukończonego:

d) przeszła pozytywnie przez Ankietę o stanie zdrowia, o ile w ramach danej Umowy ubezpieczenia jest wymagana.  

Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia.

 
Czas trwania Umowy Ubezpieczenia:

60 miesięcy

 

Okres ubezpieczenia:

 

Jest równy okresowi, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia.

 
Wyłączenia odpowiedzialności:

a) Ubezpieczający zobowiązany jest do podania do wiadomości Towarzystwa Ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo Ubezpieczeń zapytywało przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem powyższych postanowień nie zostały podane mu do wiadomości,

b) Jeżeli do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie 3 lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia podano wiadomości nieprawdziwe w szczególności, że zatajona została choroba Ubezpieczonego,

c) Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w wyniku:

 • samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia podstawowego, 
 • próby samobójstwa,
 • samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności,
 • czynnego lub biernego Udziału w aktach wojennych,
 • czynnego i niezgodnego z prawem Udziału w aktach przemocy,
 • czynnego i niezgodnego z prawem Udziału w rozruchach lub zamieszkach,
 • zdarzeń powstałych w wyniku przygotowania, usiłowania popełnienia lub popełnienia czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, 

o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

Powyżej wskazane zostały przykładowe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa. Pełna lista wyłączeń znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 
Dokumenty ubezpieczeniowe: 
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i zdrowie „Dziesiątka” (kod warunków: UB_OLOR110)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Wystąpienia Nowotworu złośliwego u Ubezpieczonego lub śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego (kod OWDU: UB_OLOR111)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Wystąpienia Zawału mięśnia sercowego u Ubezpieczonego lub śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego (kod OWDU: UB_OLOR112)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Wystąpienia Udaru mózgu u Ubezpieczonego lub śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego (kod OWDU: UB_OLOR113)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego lub śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w Okresie ubezpieczenia dodatkowego (kod OWDU: UB_OLOR114)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego (kod OWDU: UB_OLOR115)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Złamania u Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego (kod OWDU: UB_OLOR116)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Oparzenia trzeciego stopnia Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego (kod OWDU: UB_OLOR117)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego lub wystąpienia w Okresie ubezpieczenia dodatkowego w życiu Ubezpieczonego zdarzenia w postaci śmierci Dziecka (kod OWDU: UB_OLOR118)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego lub wystąpienia w Okresie ubezpieczenia dodatkowego w życiu Ubezpieczonego zdarzenia w postaci śmierci Małżonka bądź Partnera (kod OWDU: UB_OLOR119)
 • Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowego lub wystąpienia w Okresie ubezpieczenia dodatkowego w życiu Ubezpieczonego zdarzeń dotyczących Dziecka Ubezpieczonego (kod OWDU: UB_OLOR120)

 

 

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i zdrowie „Dziesiątka” (kod warunków: UB_OLOR110)


Przypominamy, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją ubezpieczeniową z obecnej oferty Towarzystwa Ubezpieczeń w sekcji wzorce umów.

Masz pytania? Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333 lub +48 22 101 41 60

Zmieniamy godziny pracy naszej infolinii na: 8:00 – 19:00 pn-pt

Zaloguj się

© Copyright 2016 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

kampanie linków sponsorowanych, agencja interaktywna, planowanie mediów