FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Rozszerzone porozumienie UOKIK

Rozszerzone porozumienie UOKIK

Open Life TU Życie S.A. podpisało Porozumienie z Prezesem UOKIK, dotyczące podwyższenia stawek procentowych wartości wykupu w ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym klientom, którzy nie zostali objęci poprzednią decyzją Prezesa UOKIK nr RKT-20/2015. Porozumienie dotyczy również seniorów.

Szczegółowe informacje o zawartym Porozumieniu z Open Life TU Życie S.A. znajdą Państwo w załączonym poniżej dokumencie:

Porozumienie pomiędzy Prezesem UOKiK a Open Life TU Życie S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.

Komunikat o planowanej zmianie umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku z Porozumieniem zawartym pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Open Life TU Życie S.A.

W związku z zawarciem w dniu 20 grudnia 2016 r. Porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., uprzejmie informujemy, że w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. planowane jest dokonanie zmiany umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowanych pod następującymi nazwami marketingowymi znajdującymi się w zał. nr 1 Porozumienia pomiędzy Prezesem UOKiK a Open Life TU Życie S.A., w zakresie stawek służących do ustalenia wartości wykupu w poszczególnych latach polisowych ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2016 r.

Ubezpieczeni, których ochrona ubezpieczeniowa zakończyła się pomiędzy  1 grudnia 2016 r. a 1 stycznia 2017 r. otrzymają świadczenie wartości wykupu w dotychczasowej wysokości. Open Life TU Życie S.A. dokona na rzecz tych ubezpieczonych w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianego porozumienia dopłat do wysokości stawek procentowych wartości rachunku określonych w tabelach poniżej.

Ubezpieczeni, których ochrona ubezpieczeniowa zakończy się po 1 stycznia 2017 r. otrzymają świadczenie wartości wykupu według stawek procentowych wartości rachunku określonych w tabelach poniżej i w terminach określonych w warunkach ubezpieczenia.

 

Przekazujemy, że do każdego ubezpieczonego, którego ubezpieczenie jest objęte Porozumieniem, zostanie wysłana informacja dołączona do listu rocznicowego. Tym samym przypominamy o aktualizacji swoich danych korespondencyjnych, by list mógł zostać do Państwa dostarczony.

Poniżej przedstawiamy zmiany jakie mają nastąpić:

W zakresie stosunków ubezpieczenia, obowiązujących na dzień 1 grudnia 2016 r. nawiązanych w ramach umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowanych pod następującymi nazwami marketingowymi znajdującymi się w zał. nr 1 Porozumienia pomiędzy Prezesem UOKiK a Open Life TU Życie S.A., stawki wartości wykupu w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną podwyższone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu, przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Konsumenta.

Powyższe zasady, obowiązują również począwszy od dnia 1 grudnia 2016 r., dla częściowej wypłaty wartości wykupu.

Niniejsze Porozumienie nie dotyczy ubezpieczeń ze składką jednorazową oferowanych pod następującymi nazwami marketingowymi znajdującymi się w zał. nr 2 Porozumienia pomiędzy Prezesem UOKiK a Open Life TU Życie S.A.

Kogo dotyczą warunki określone Porozumieniem?

Ubezpieczonych, którzy posiadają ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowane pod następującymi nazwami marketingowymi znajdującymi się w zał. nr 1 Porozumienia pomiędzy Prezesem UOKiK a Open Life TU Życie S.A. i było ono aktywne na dzień 1 grudnia 2016 r.

Czy wymagane są działania ze strony ubezpieczonego?

Nie, ubezpieczony nie jest zobowiązany do wykonywania jakiejkolwiek czynności, a Porozumienie jest ważne przez cały okres ubezpieczenia.

Aneksy  zawarte przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z ubezpieczającymi nie stanowią ugody w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zamykają ubezpieczonym drogi do dochodzenia dalszych roszczeń, również na drodze cywilnej.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach otwartego dialogu z naszymi Klientami, prowadzimy również działania nastawione na rozstrzyganie sporów w sposób polubowny.

Komunikat dla Klientów powyżej 61. roku życia związany z Porozumieniem zawartym pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Open Life TU Życie S.A.

W związku z zawarciem w dniu 20 grudnia 2016 r. Porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., uprzejmie informujemy, że w okresie do dnia 1 stycznia 2020 r. dla ubezpieczonych, którzy po ukończeniu 61. roku życia przystąpili do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką opłacaną regularnie, oferowanej pod następującymi nazwami marketingowymi znajdującymi się w  zał. nr 3 Porozumienia pomiędzy Prezesem UOKiK a Open Life TU Życie S.A. i którzy w dniu zakończenia stosunku ubezpieczenia (następującym począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.), mieli ukończone 65 lat istnieje możliwość zawarcia porozumienia dotyczącego podwyższenia stawek procentowych wartości rachunku udziałów służących do ustalenia wartości wykupu w poszczególnych latach ubezpieczenia do wysokości określonej w poniższej tabeli:

 

Dla osób objętych tą częścią Porozumienia, nie będzie kierowana osobna korespondencja.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem, pozwalającym na samodzielne zgłoszenie Porozumienia modyfikującego warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które należy wydrukować i podpisane wysłać na adres Towarzystwa Ubezpieczeń.

Porozumienie modyfikujące warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z UFK

Kto i jak może zawrzeć Porozumienie modyfikujące warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z UFK ze Spółką?

Ubezpieczony, który spełnia jednocześnie poniższe warunki:

  • W dniu przystąpienia do ubezpieczenia ze składką opłacaną regularnie, miał ukończone 61 lat;
  • Ma nieaktywną umowę ubezpieczenia ze składką opłacaną regularnie;
  • W dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia ze składką opłacaną regularnie, miał ukończone 65 lat;
  • W terminie 3 lat od dnia 1 stycznia 2017 r., dostarczy podpisane Porozumienie modyfikujące warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z UFK do spółki na adres korespondencyjny Open Life TU Życie S.A., tj. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa

Zawarcie  porozumienia nie stanowi ugody w rozumieniu Kodeksu cywilnego i  nie zamyka Ubezpieczonym drogi do dochodzenia swoich prawnie chronionych interesów na drodze cywilnej, w tym w szczególności dotyczących wartości wykupu.


W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszą Infolinią pod nr telefonu 801-222-333 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@openlife.pl

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 17:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.