FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Polityka prywatności" Akceptuję politykę portalu

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania są podzielone na dwie części: pytania dotyczące ubezpieczeń grupowych i pytania dotyczące ubezpieczeń indywidualnych. Wybierz właściwe dla ubezpieczenia, które posiadasz.

Ubezpieczenie w formie umowy ubezpieczenia grupowego,
a umowa ubezpieczenia indywidualnego.

Podobieństwa i różnice

 

Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą podstawowe cechy ubezpieczeń oferowanych przez Open Life TU Życie S.A. w formie ubezpieczeń grupowych i ubezpieczeń indywidualnych

 

Ubezpieczenia grupowe Ubezpieczenia indywidualne
Kto zawiera Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń? Bank, inna instytucja finansowa, pośrednik finansowy Ty
Kto jest ubezpieczonym, czyli kto jest objęty ochroną ubezpieczeniową? Ty Ty lub osoba przez Ciebie wskazana
Jaki dokument określa zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową? Warunki Ubezpieczenia (WU) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Jaki dokument podpisujesz, aby Towarzystwo Ubezpieczeń objęło Cię ochroną ubezpieczeniową? Deklaracja przystąpienia / Deklaracja zgody Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia
Jakim dokumentem Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową? Certyfikat Polisa

Najczęściej zadawane pytania dla grupy:

Ubezpieczenia grupowe

W jakich godzinach jest czynna Infolinia Open Life TU Życie S.A.?

Infolinia czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Gdzie znajdę informacje dotyczące funkcjonowania Serwisu internetowego?

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego znajdziesz w Instrukcji obsługi Serwisu internetowego udostępnionej po zalogowaniu. W celu dostania się do Serwisu Internetowego kliknij w zakładkę Zaloguj widoczną z lewej strony górnej belki na www.openlife.pl. Link do strony logowania: https://portal.openlife.pl.

Na pojawiającej się stronie logowania umieściliśmy instrukcję logowania dostępną w formie .pdf. W przypadku pierwszych wątpliwości instrukcja z pewnością będzie pomocna. W razie dodatkowych niejasności zapraszamy do kontaktu z naszą Infolinią 801 222 333

Posiadam dostęp do Serwisu internetowego i nie mogę zmienić adresu zamieszkania / serii i numeru dowodu osobistego / imienia bądź nazwiska / numeru telefonu / adresu e-mail. Jak mogę to zrobić?

Swoje dane osobowe możesz zmienić, składając dyspozycję zmiany danych niefinansowych. Dyspozycję tę należy złożyć u Doradcy, w obecności którego została podpisana Deklaracja przystąpienia / Deklaracja zgody, lub w dowolnej placówce Ubezpieczającego. Prosimy zabrać ze sobą aktualny dokument potwierdzający tożsamość.

Natomiast zmianę adresu do korespondencji, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) możesz wprowadzić samodzielnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Po zalogowaniu się do własnego konta w Serwisie Internetowym, w menu po lewej stronie, należy wybrać opcję „Moje Ubezpieczenia”, a następnie kliknąć na „Dyspozycja zmian niefinansowych”. Zmienione dane pojawią się w ciągu dwóch dni po jej zatwierdzeniu (zatwierdzenie dyspozycji wymaga wpisania kodu wysyłanego na obecny nr telefonu, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami)

Samodzielnie możesz zmienić:

 • nazwisko,
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
 • obywatelstwo,
 • NIP,
 • Nazwa Urzędu Skarbowego,
 • adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, kraj),
 • oświadczenia w zakresie PEP,
 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, kraj),
 • numeru rachunku bankowego,
 • oświadczenia w zakresie FATCA,
 • zmiana uposażonych,
 • zmiana pełnomocników,
 • zmiana oświadczeń ubezpieczonego

Złożyłem w Serwisie internetowym dyspozycję zmiany adresu korespondencyjnego / dyspozycję zmian finansowych / dyspozycję otrzymywania powiadomień SMS. Otrzymałem SMS autoryzacyjny, a mimo to w Serwisie internetowym wyświetlane są informacje sprzed zmiany.

Nowe, zmienione dane będą widoczne po zaakceptowaniu ich przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Zwykle trwa to około dwóch dni roboczych. Statusy złożonych dyspozycji są widoczne po zalogowaniu w Serwisie internetowym.
Co to znaczy „w dowolnej placówce Ubezpieczającego”?Zobacz odpowiedź

Ubezpieczający to podmiot, który zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Umowę grupowego ubezpieczenia. Nazwa Ubezpieczającego widnieje w Deklaracji przystąpienia / Deklaracji zgody, poniżej numeru Deklaracji przystąpienia / Deklaracji zgody. Wszelkie dyspozycje możesz złożyć u Doradcy w dowolnej placówce / dowolnym oddziale Ubezpieczającego, nie musi to być placówka / oddział, w której/ym została podpisana Deklaracja przystąpienia / Deklaracja zgody.

Zapomniałem hasła dostępu do Serwisu internetowego / zablokowałem dostęp do Serwisu internetowego. Co zrobić?

W wypadku zablokowania dostępu do Serwisu internetowego lub w wypadku zagubienia dotychczasowego hasła niezbędne jest zdefiniowanie nowego hasła dostępowego. Nowe hasło możesz zdefiniować:

samodzielnie, za pośrednictwem serwisu internetowego, wystarczy wybrać „zapomniałem hasła” i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami
telefonicznie na Infolinii Open Life nr telefonu 801-222-333

W trakcie procesu restartu hasła będzie wymagane użycie unikalnego kodu autoryzacyjnego, który zostanie wygenerowany i wysłany na zapisany na koncie w Serwisie internetowym nr telefonu. Ważność tego unikalnego kodu to 3 min. Rekomendujemy kontakt z Infolinią w momencie kiedy masz bezpośredni dostęp do strony www.openlife.pl na komputerze, laptopie lub smartfonie.

Jak mam się zalogować?

Serwis Internetowy jest udostępniany na podstawie zamówienia Klienta posiadającego umowę ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zazwyczaj zamówienie takie jest przyjmowane przy podpisywaniu umowy).
Aby zalogować się do Serwisu Internetowego, niezbędny jest Identyfikator, który jest wpisany na polisie/certyfikacie.

Logując się po raz pierwszy należy skorzystać z opcji dostępnej na stronie logowania „Pierwsze logowanie” i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Gdzie znajdę Identyfikator i PIN?

Identyfikator widnieje w Certyfikacie potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową. Składa się z ośmiu cyfr i znajduje się poniżej adresu zamieszkania Ubezpieczonego, zgodnie z następującą instrukcją:

 • Numer Rachunku udziałów:
 • Dane Ubezpieczonego:
 • Imię i nazwisko:
 • Numer PESEL:
 • Data urodzenia:
 • Obywatelstwo:
 • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:
 • Adres zamieszkania:
 • Adres do korespondencji:

Identyfikator: XXXXXXXX
Informację dotyczącą Identyfikatora możesz uzyskać również na infolinii Towarzystwa Ubezpieczeń.
PIN / hasło ustawiasz po kliknięciu na przycisk „Pierwsze logowanie” widoczny na stronie logowania (https://portal.openlife.pl) w wyniku wypełnienia wymaganych pól zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Nie otrzymałem Certyfikatu. Jak mogę go otrzymać?

Certyfikat jest przekazywany w terminie 14 dni roboczych licząc od pierwszego dnia Okresu ubezpieczenia. Pierwszy dzień Okresu ubezpieczenia wskazany jest w Deklaracji przystąpienia / Deklaracji zgody oraz w Warunkach Ubezpieczenia. W wypadku nieotrzymania Certyfikatu prosimy skontaktować się z Doradcą, w którego obecności została podpisana Deklaracja przystąpienia / Deklaracja zgody.

Po zalogowaniu do własnego konta w Serwisie internetowym Certyfikat jest również dostępny w obszarze szczegóły rachunku udziałów do pobrania.

Jak mogę sprawdzić aktualną Wartość udziałów jednostkowych?

Aktualną Wartość udziałów jednostkowych, możesz śledzić za pośrednictwem strony internetowej www.openlife.pl, a po zalogowaniu się do Serwisu internetowego w zakładce Moje ubezpieczenia.

Czy płacę za dostęp do obsługi ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego?

Nie, dostęp do obsługi ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest bezpłatny.

Wpłaciłem składkę. Czemu nie widzę jej po zalogowaniu się do Serwisu internetowego?

Wpłacane na rachunek bankowy Towarzystwa Składki Bieżące muszą zostać przypisane do Rachunku udziałów, na rzecz którego wpłynęły. Proces ten może trwać kilka dni. Jednakże datą wpłaty składek jest dzień ich wpływu na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń.

Gdzie znajdę informacje o opłatach, które pobiera Towarzystwo Ubezpieczeń?

Informacja dotycząca opłat, zawarta jest w Warunkach Ubezpieczenia, sposób naliczania oraz pobierania opłat wskazany jest w Tabeli Opłat i Limitów.

Mój adres e-mail jest zapisany wielkimi literami, a podawałem pisany małymi literami.

Wielkość liter w adresie e-mail nie ma znaczenia. Jednakże, Serwis internetowy wyświetla adres e-mail wielkimi literami, co nie wpływa na możliwość wysyłania korespondencji drogą elektroniczną.

Jakie wymagania musi spełniać hasło do Serwisu internetowego?

Nowe hasło musi spełniać następujące warunki:

 • minimalna ilość znaków dla hasła wynosi 10;
 • maksymalna ilość znaków wynosi 128;
 • hasło powinno spełniać trzy z czterech warunków: wielka litera, mała litera, cyfra, znak specjalny (w tym spacja);
 • hasło nie może zawierać więcej niż dwa identyczne znaki z rzędu;
  nowe hasło musi być inne niż 10 ostatnio wykorzystanych haseł;
  w ciągu jednej doby Klient ma możliwość dwukrotnej zmiany hasła.

Proszę pamiętać, by nikomu nie ujawniać swojego hasła!

Zostałem uposażony do Rachunku udziałów. Czy mogę poznać szczegóły związane z Ubezpieczeniem?

Uposażony to osoba lub podmiot wyznaczona/y przez Ubezpieczonego jako uprawniona/y do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu jego śmierci. Uposażony może uzyskać informacje dotyczące Ubezpieczenia dopiero po zajściu tego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Co to jest Okres prolongaty?

Jest to dodatkowy okres na dokonanie wpłaty składki. Brak wpłaty do końca Okresu prolongaty pociąga za sobą skutki wskazane w Warunkach Ubezpieczenia. Poinformujemy Cię o rozpoczęciu Okresu prolongaty w sposób na jaki otrzymaliśmy zgodę, czyli SMS, pismem wysłanym na wskazany adres korespondencyjny. W informacji wskażemy brakującą kwotę oraz datę końca Okresu prolongaty.

Ubezpieczenia indywidualne

W jakich godzinach jest czynna Infolinia Open Life TU Życie S.A.?

Infolinia czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Gdzie znajdę informacje dotyczące funkcjonowania Serwisu internetowego?

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego znajdziesz w Instrukcji obsługi Serwisu internetowego udostępnionej po zalogowaniu.

W celu dostania się do Serwisu Internetowego kliknij w zakładkę Zaloguj widoczną z lewej strony górnej belki na www.openlife.pl. Link do strony logowania: https://portal.openlife.pl

Na pojawiającej się stronie logowania umieściliśmy instrukcję logowania dostępną w formie .pdf. W przypadku pierwszych wątpliwości instrukcja z pewnością będzie pomocna.

W razie dodatkowych niejasności zapraszamy do kontaktu z naszą Infolinią 801 222 333

Posiadam dostęp do Serwisu internetowego i nie mogę zmienić adresu zamieszkania / serii i numeru dowodu osobistego / imienia bądź nazwiska / numeru telefonu / adresu e-mail. Jak mogę to zrobić?

Swoje dane osobowe możesz zmienić, składając dyspozycję zmiany danych niefinansowych. Dyspozycję tę należy złożyć u Agenta. Prosimy zabrać ze sobą aktualny dokument potwierdzający tożsamość.

Natomiast zmianę adresu do korespondencji, możesz wprowadzić samodzielnie za pośrednictwem serwisu internetowego.

Od lipca 2017 r. po zalogowaniu się do własnego konta w Serwisie Internetowym, w menu po lewej stronie, należy wybrać opcję „Moje Ubezpieczenia”, a następnie kliknąć na „Dyspozycja zmian niefinansowych”.
Nowe wpisane dane pojawią się w ciągu dwóch dni po jej zatwierdzeniu (zatwierdzenie dyspozycji wymaga wpisania kodu wysyłanego na obecny nr telefonu, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami)

Samodzielnie możesz zmienić jako Ubezpieczający/Ubezpieczony:

 • nazwisko,
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
 • obywatelstwo,
 • NIP,
 • Nazwa Urzędu Skarbowego,
 • adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, kraj),
  oświadczenia w zakresie PEP,
 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, kraj),
 • numeru rachunku bankowego,
 • oświadczenia w zakresie FATCA,
 • zmiana uposażonych,
 • zmiana pełnomocników,
 • zmiana oświadczeń ubezpieczonego.

Ważne: jeżeli Ubezpieczony i Ubezpieczający to różne osoby to dostęp do Serwisu internetowego ma tylko Ubezpieczający.

Złożyłem w Serwisie internetowym dyspozycję zmiany adresu korespondencyjnego / dyspozycję zmian finansowych / dyspozycję otrzymywania powiadomień SMS. Otrzymałem SMS autoryzacyjny, a mimo to w Serwisie internetowym wyświetlane są informacje sprzed zmiany.

Nowe, zmienione dane będą widoczne po zaakceptowaniu ich przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Zwykle trwa to około dwóch dni roboczych. Statusy złożonych dyspozycji są widoczne po zalogowaniu w Serwisie internetowym.

Kto to jest Agent?

Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca wykonujący czynności agencyjne i posiadający uprawnienia do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń. Czynności te Agent wykonuje poprzez osobę fizyczną. Nazwa Agenta widnieje we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, poniżej numeru Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Wszelkie dyspozycje dotyczące Umowy ubezpieczenia możesz złożyć u Agenta.

Zapomniałem hasła dostępu do Serwisu internetowego / zablokowałem dostęp do Serwisu internetowego. Co zrobić?

W wypadku zablokowania dostępu do Serwisu internetowego lub w wypadku zagubienia dotychczasowego hasła niezbędne jest zdefiniowanie nowego hasła dostępowego. Nowe hasło możesz zdefiniować:

samodzielnie za pośrednictwem serwisu internetowego, wystarczy wybrać „zapomniałem hasła” i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami
telefonicznie na Infolinii Open Life nr telefonu 801-222- 333
W trakcie procesu restartu hasła będzie wymagane użycie unikalnego kodu autoryzacyjnego, który zostanie wygenerowany i wysłany na zapisany na koncie w Serwisie Internetowym nr telefonu. Ważność tego unikalnego kodu to 3 min. Rekomendujemy kontakt z Infolinią w momencie kiedy masz bezpośredni dostęp do strony www.openlife.pl na komputerze, laptopie lub smartfonie.

Jak mam się zalogować?

Serwis Internetowy jest udostępniany na podstawie zamówienia Klienta posiadającego umowę ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zazwyczaj zamówienie takie jest przyjmowane przy podpisywaniu umowy).

Aby zalogować się do Serwisu internetowego, niezbędne są Identyfikator, który jest wpisany na polisie/certyfikacie oraz PIN.

Logując się po raz pierwszy należy skorzystać z opcji dostępnej na stronie logowania „Pierwsze logowanie” i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Gdzie znajdę Identyfikator i PIN?

Identyfikator widnieje w Polisie potwierdzającej zawarcie Umowy ubezpieczenia. Składa się z ośmiu cyfr i znajduje się poniżej adresu zamieszkania Ubezpieczającego.
Numer Rachunku udziałów:
Dane Ubezpieczającego:
Imię i nazwisko:
Numer PESEL:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji:

 

Identyfikator / Login do Serwisu internetowego: XXXXXXXX

 

Informację dotyczącą Identyfikatora możesz uzyskać również na infolinii Towarzystwa Ubezpieczeń.

PIN / hasło ustawiasz po kliknięciu na przycisk „Pierwsze logowanie” widoczny na stronie logowania (https://portal.openlife.pl) w wyniku wypełnienia wymaganych pól zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Nie otrzymałem Polisy. Jak mogę ją otrzymać?

W wypadku nieotrzymania Polisy prosimy o kontakt z Open Life:

z wykorzystaniem formatki kontaktowej „Pytania i Reklamacje” na www.openlife.pl
wysyłając email (wysyłka ze swojego adresy mailowego wpisanego na umowie) bezpośrednio na info@openlife.pl
telefonicznie dzwoniąc na Infolinię 801 222 333
pisemnie na adres Towarzystwa Ubezpieczeń

Jak mogę sprawdzić aktualną Wartość udziałów jednostkowych?

Aktualną Wartość udziałów jednostkowych możesz śledzić za pośrednictwem strony internetowej www.openlife.pl po zalogowaniu się do Serwisu internetowego w zakładce Moje ubezpieczenia.

Czy płacę za dostęp do obsługi Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego?

Nie, dostęp do obsługi Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest bezpłatny.

Wpłaciłem składkę. Czemu nie widzę jej po zalogowaniu się do Serwisu internetowego?

Wpłacane na rachunek bankowy Towarzystwa Składki Bieżące muszą zostać przypisane do Rachunku udziałów, na rzecz którego wpłynęły. Proces ten może trwać kilka dni. Jednakże datą wpłaty składek jest dzień ich wpływu na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń.

Gdzie znajdę informacje o opłatach, które pobiera Towarzystwo Ubezpieczeń?

Informacja dotycząca opłat zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia a sposób naliczania w Tabeli Parametrów Opłat i Limitów.

Mój adres e-mail jest zapisany wielkimi literami, a podawałem pisany małymi literami.

Wielkość liter w adresie e-mail nie ma znaczenia. Serwis internetowy wyświetla adres e-mail wielkimi literami, co nie wpływa na możliwość wysyłania korespondencji drogą elektroniczną.

Jakie wymagania musi spełniać hasło do Serwisu internetowego?

Nowe hasło musi spełniać następujące warunki:

 • minimalna ilość znaków dla hasła wynosi 10;
 • maksymalna ilość znaków wynosi 128;
 • hasło powinno spełniać trzy z czterech warunków: wielka litera, mała litera, cyfra, znak specjalny (w tym spacja);
 • hasło nie może zawierać więcej niż dwa identyczne znaki z rzędu;
 • nowe hasło musi być inne niż 10 ostatnio wykorzystanych haseł;
 • w ciągu jednej doby Klient ma możliwość dwukrotnej zmiany hasła;

Proszę pamiętać, by nikomu nie ujawniać swojego hasła!

Zostałem uposażony do Rachunku udziałów. Czy mogę poznać szczegóły związane z Ubezpieczeniem?

Uposażony to osoba lub podmiot wyznaczona/y przez Ubezpieczonego jako uprawniona/y do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu jego śmierci. Uposażony może uzyskać informacje dotyczące Ubezpieczenia dopiero po zajściu tego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Co to jest Okres prolongaty?

Jest to dodatkowy okres na dokonanie wpłaty kolejnej składki. Brak wpłaty do końca Okresu prolongaty pociąga za sobą skutki wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Poinformujemy Cię o rozpoczęciu Okresu prolongaty w sposób na jaki otrzymaliśmy zgodę, może być SMS lub pismem wysłanym na wskazany adres korespondencyjny. W informacji wskażemy brakującą kwotę oraz datę końca Okresu prolongaty.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
8:00 – 19:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

 

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

 

fax: +48 22 417-10-71

 

e-mail: info@openlife.pl