FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Zgłoszenie roszczenia

Zapewniamy Tobie i Twoim bliskim profesjonalną pomoc przy zgłaszaniu zdarzeń ubezpieczeniowych, czyli zdarzeń objętych odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń określonych we właściwych Warunkach Ubezpieczenia.

Podstawowe pojęcia:

Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym w Warunkach ubezpieczenia.

Zgłoszenie roszczenia – zgłoszenie do Towarzystwa Ubezpieczeń Zdarzenia ubezpieczeniowego w celu realizacji świadczenia.

Jak zgłosić roszczenie z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem?

Przez internet

Dzięki aplikacji można bezpiecznie, szybko i wygodnie zgłosić roszczenie. Bez potrzeby wysyłania dokumentów papierowych do Towarzystwa Ubezpieczeń, bez pośrednictwa Ubezpieczającego lub Agenta.

Zgłoś roszczenie

Do zgłoszenia roszczenia niezbędne jest podanie adresu e-mail, który następnie będzie służył do wymiany korespondencji pomiędzy zgłaszającym a Towarzystwem Ubezpieczeń.

W trakcie rejestracji online wypełniany jest Formularz zgłoszenia roszczenia, do którego prosimy o załączenie dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia. Wszelkich formalności online można dopełnić w ciągu zaledwie kilku minut.

Tradycyjnie

Zgłoszenia roszczenia dokonujemy w formie pisemnej. W tym celu można wykorzystać formularz oraz dokumenty zamieszczone poniżej:

Formularz uniwersalny do pobrania

Załączniki:

Oświadczenie klienta o rezydencji podatkowej

Oświadczenie dotyczące beneficjenta rzeczywistego

Lista wymaganych dokumentów do zgłoszenia roszczenia

Zgłoszenia roszczenia wraz ze złożeniem dokumentacji można dokonać:

a) korespondencyjnie – na adres:

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Departament Roszczeń i Oceny Ryzyka
al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

b) osobiście u Ubezpieczającego w przypadku Umów Grupowych, lub u Agenta w przypadku Umów Indywidualnych, lub bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń na adres wskazany powyżej.

Prosimy dołączyć oryginały albo kopie posiadanej dokumentacji poświadczone za zgodność z oryginałem.

Doślij dokumenty do roszczenia

W przypadku konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji do stwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. poinformuje o tym fakcie zgłaszającego roszczenie drogą elektroniczną na podany w zarejestrowanym Formularzu adres poczty elektronicznej. Dokumenty można przekazać za pomocą aplikacji:

 

Doślij dokumenty do roszczenia

W jakim terminie Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie?

Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe na pisemny wniosek uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub osoby występującej z roszczeniem, w terminie podanym w Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla danego ubezpieczenia.

 

Kto może potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać:

  • upoważniony pracownik Ubezpieczającego w przypadku umowy Ubezpieczenia Grupowego,
  • Agent,
  • pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń,
  • notariusz,
  • adwokat,
  • radca prawny.

W przypadku konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji do stwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. poinformuje o tym fakcie zgłaszającego roszczenie pisemnie na adres korespondencyjny podany przy zgłaszaniu roszczenia.

 

W przypadku przekazania przez zgłaszającego roszczenie oryginałów dokumentacji pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń wykona ich kopie oraz potwierdzi za zgodność z oryginałem, a następnie odeśle oryginały otrzymanej dokumentacji na wskazany przy zgłaszaniu roszczenia adres.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.