FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Ład korporacyjny

Polityka Informacyjna

Open Life TU Życie S.A., jako instytucja zaufania publicznego, stale prowadzi działania zwiększające efektywność w procesie przekazywania informacji dając tym samym wyraz poszanowania zasady powszechnego i równego dostępu do informacji, a także gwarancję wysokich i przejrzystych standardów obsługi.

Wyrazem powyższego działania jest opracowanie „Polityki informacyjnej” przez Open Life TU Życie S.A. określającej standardy upowszechniania informacji dotyczących działalności Towarzystwa Ubezpieczeń oraz prowadzenia przejrzystego procesu informacyjnego uwzględniającego potrzeby i oczekiwania akcjonariuszy oraz klientów. Ogłaszając objęte wyżej wskazanym dokumentem informacje Open Life zobowiązuje się do ich prezentacji w sposób rzetelny, jasny i zgodny z prawdą.

 Polityka informacyjna

 

Kodeks Etyki

Kodeks jest zbiorem wewnętrznych zasad postępowania obowiązujących wszystkich pracowników i współpracowników Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Celem Kodeksu jest kształtowanie właściwych postaw etycznych wewnątrz organizacji jak również budowania prawidłowych relacji z Partnerami Biznesowymi z uwzględnieniem słusznego interesu Klientów.
Niezwykle ważna jest dla nas także reputacja, która musi być chroniona przez etyczne zachowania i działania wszystkich pracowników i współpracowników Open Life. To oni odgrywają ważną rolę w budowie reputacji firmy w zakresie wysokich norm moralnych i postepowania w duchu etycznego prowadzenia biznesu.
Chcemy być na stałe w czołówce firm ubezpieczeniowych. Naszą ambicją jest być marką rozpoznawalną i kojarzoną z profesjonalizmem, rzetelnością oraz odpowiedzialnością w biznesie.

Kodeks Etyki

 

Informacje dla Klientów

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz potwierdzenie stosowania jasnych zasad w procesie działalności prowadzonej przez Open Life oraz w zakresie obsługi Klientów, a także mając na uwadze należytą ochronę interesów Klientów, Open Life TU Życie S.A. opracowało „Zasady rozpatrywania reklamacji” składanych przez Klientów. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument będzie pomocny w kontaktach z nami oraz będzie stanowił odpowiedź na część pytań i wątpliwości zgłaszanych przez Państwa.

 Zasady rozpatrywania reklamacji

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. przywiązuje dużą wagę do informacji kierowanych przez Klientów w zakresie oferowanych produktów, świadczonych usług oraz jakości obsługi.
Zgłoszone sygnały stanowią dla Towarzystwa Ubezpieczeń inspirację do doskonalenia oferty produktowej i obszaru funkcjonowania.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższym komunikatem dla Klientów.

 Komunikat dla Klientów o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 

Władze

Zarząd Open Life TU Życie S.A. 

Krzysztof Bukowski  – Prezes Zarządu
Izabela Śliwowska  – Wiceprezes Zarządu
Aneta Maykowska  – Wiceprezes Zarządu
Piotr Twardokęs  – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Dr Krzysztof Rosiński  – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Tomicka-Zawora – Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Frąckiewicz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Wlazło – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 

Komitet Audytu

Bogdan Frąckiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu
Joanna Tomicka-Zawora – Członek Komitetu Audytu
Stanisław Wlazło – Członek Komitetu Audytu

Akcjonariusze

Open Finance S.A. – 49% akcji
LC Corp B.V. – 35,97% akcji
Getin Noble Bank S.A. – 9,98% akcji
Osoby fizyczne – 2,55% akcji
Vilano Capital Sp. z o.o. – 2,50% akcji

 

Schemat organizacji

Open Life TU Życie S.A. zapewnia jawność określonej w regulacjach wewnętrznych struktury organizacyjnej poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej.

Open Life TU Życie S.A. posiada przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną, w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organizacyjna obejmuje i odzwierciedla cały obszar działalności Open Life wyraźnie wyodrębniając każdą komórkę organizacyjną w obrębie wykonywanych zadań. Dotyczy to zarówno podziału zadań, jak i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Open Life TU Życie S.A., a także podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.

Zarząd zapewnia stworzenie oraz formalizację struktury organizacyjnej pozwalającej na optymalne wykonywanie zadań, w tym tworzy powiązania funkcjonalne, techniczne i informacyjne dające możliwość jasnego podziału kompetencji i zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, a także możliwości sprawnej kontroli ich działania umożliwiając tym samym osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności.

Strukturę organizacyjną Open Life TU Życie S.A. tworzą następujące kategorie funkcjonalnalne:

 

Wyniki finansowe

Open Life TU Życie S.A. konsekwentnie realizuje strategię, która kładzie nacisk na zapewnienie satysfakcjonujących wyników dla akcjonariuszy. Wyniki Towarzystwa Ubezpieczeń potwierdzają jego rosnącą efektywność operacyjną. Na dobry zysk netto wpłynęło wiele czynników, w szczególności dywersyfikacja oferty oraz nawiązanie współpracy z nowymi Partnerami Biznesowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami finansowymi Open Life TU Życie S.A. dostępnymi w zakładce Raporty Publiczne.

 

Nadzór korporacyjny i zarządzanie konfliktem interesów

Open Life TU Życie S.A. prowadzi działalność zapewniającą niezbędną ochronę Klientów, dążąc do unikania sytuacji mogących powodować powstanie konfliktów interesów a także biorąc pod uwagę konieczność stosowania skutecznych środków nadzoru korporacyjnego.

 Informacja o zasadach zarządzania konfliktem interesów oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

 

Stosowanie Ładu Korporacyjnego

Open Life TU Życie S.A. i jego organy w zakresie swoich kompetencji i w swojej działalności stosują się do „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, specyfiki oraz charakteru prowadzonej przez Open Life TU Życie S.A. działalności, która powinna być uwzględniana przy wdrażaniu i stosowaniu ww. zasad.

Oświadczenie o stosowaniu przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w 2019 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Oświadczenie o stosowaniu przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w 2019 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku zostało przyjęte Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

Polityki zaangażowania Open Life TU Życie S.A. w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Open Life TU Życie S.A. działając zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: art. 222b oraz art. 222d ust. 1-4., jak również mając na uwadze jak najlepiej pojęty interes Klientów posiadających środki w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych, które lokują aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, kieruje się „Polityką zaangażowania Open Life TU Życie S.A. w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym”.

Polityka zaangażowania Open Life TU Życie S.A. w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Informacje, wyjaśnienie i uzasadnienie, o których mowa w art. 222d ust. 1-4 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – lokowanie aktywów Open Life Tu Życie S.A. w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych.

 

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.