FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Zasady dotyczące obsługi ciasteczek" Akceptuję politykę portalu

Opinie ekspertów

01.06.2017
Krzysztof Kwiatkowski; Departament Rozwoju Biznesu; Open Life TU Życie S.A.;

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Bieżący rok obfituje w prace przygotowawcze do zmian, które mają w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostać zaimplementowane do obowiązujących przepisów prawa. Jednymi z aktualizowanych aktów prawnych są: Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nowelizacje związane są z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. – Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (Rozporządzenie PRIIPs) – w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.
 
Organem odpowiedzialnym za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów Rozporządzenia PRIIP oraz nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów tego rozporządzenia jest – zgodnie z projektem Ustawy – Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”). Zakład ubezpieczeń zobowiązany ma być do przekazania KNF dokumentu zawierającego kluczowe informacje (dalej „KID”) przed wprowadzeniem go na rynek. Przepisy rozporządzenia PRIIP stawiają twórcom produktu PRIIP oraz podmiotom oferującym taki produkt (tj. każdemu podmiotowi, który tworzy PRIIP lub wprowadza zmiany do istniejącego PRIIP; osobom oferującym lub zawierającym umowę dotyczącą PRIIP z inwestorem indywidualnym) szczegółowo określone wymogi, które w szczególności dotyczą obowiązków w zakresie:dotyczą obowiązków w zakresie:

1. sporządzania i opublikowania na swojej stronie internetowej KID zgodnego z Rozporządzenie PRIIP przed rozpoczęciem oferowania produktu PRIIP; 

2. materiałów marketingowych do produktu PRIIP, które nie mogą zawierać stwierdzeń/informacji sprzecznych z informacjami zawartymi w KID;
3. spełnienia wytycznych rozporządzenia PRIIP  zakresie regularnego przeglądu i aktualizacji KID;
4. dostarczenia inwestorowi indywidualnemu KID z należytym wyprzedzeniem, nieodpłatnie, w odpowiedniej formie (papierowo lub na trwałym nośniku);  
5. ustanowienia odpowiednich procedur i mechanizmów w zakresie umożliwienia skutecznego złożenia i procesowania skargi przeciwko twórcy PRIIP lub KID.

W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia PRIIPs lub niewypełnienia obowiązków z niego wynikających KNF może, w drodze decyzji m.in.: 
1. zakazać/nakazać zawieszenie wprowadzania na rynek detalicznego produktu zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego;
2. wskazać osobę odpowiedzialną za naruszenie oraz charakter naruszenia;
3. zakazać przekazywania KID nie spełniającego wymogów Rozporządzenia PRIIP oraz nakazać publikację nowej wersji dokumentu;
4. nałożyć karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej:
        a. w przypadku odpowiedzialności osoby prawnej:

             • równowartości w złotych kwoty 5 000 000 euro lub 3 % składki przypisanej brutto, na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, lub
             • dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia,
        b. w przypadku odpowiedzialności osoby fizycznej:

             • równowartości w złotych kwoty 700 000 euro, lub
             • dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia.
Zgodnie z projektem Ustawy, przed wydaniem decyzji KNF może wydać zalecenia. KNF może także zobowiązać podmiot, do którego została skierowana decyzja, do poinformowania inwestorów indywidualnych o rodzaju i wysokości nałożonego środka, możliwości złożenia skargi oraz wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. To kolejne restrykcyjne w stosunku do dystrybutorów produktów inwestycyjnych przepisy, które zgodnie z intencją prawodawcy mają chronić interesy klientów. Termin wejścia Ustawy w życie został wyznaczony na dzień 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu mają być przygotowane zmiany w Ustawach oraz Rozporządzenia dotyczące sposobu wykonywania obowiązków z nich wynikających.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
8:00 – 19:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.