FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Zasady dotyczące obsługi ciasteczek"

Ochrona danych w Open Life | Polityka prywatności

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 w Warszawie.

Z Administratorem danych można skontaktować się na jeden z poniższych sposobów:

 • formularz kontaktowy pod adresem: www.openlife.pl/kontakt/,
 • adres email: info@openlife.pl,
 • telefonicznie pod numerem: 801 222 333 lub +48 22 101 41 od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 8:00 – 19:00,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Inspektor Danych Osobowych

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej pod adresem:  iod@openlife.pl, telefonicznie pod numerem 801 222 333 lub +48 22 101 41 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Aldona Wnęk.

2. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A.

Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy lub umów zawartych z nami, w zależności od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia na życie, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • dokonania oceny czy umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do Pani/Pana potrzeb – podstawą prawną przetwarzania w przypadku umów ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym (z działu I, grupa 3) jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a w przypadku pozostałych umów ubezpieczeń na życie zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia na życie, w tym dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym ten ostatni cel przetwarzania występuje tylko w przypadku umów ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym z oceną ryzyka – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub niezbędność do wykonania umowy ubezpieczenia na życie, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem z Panem/Panią umowy ubezpieczenia na życie; w zakresie przetwarzania danych o stanie zdrowia podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia;
 • ocena ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie, w przypadku umów ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym z oceną ryzyka – podstawą prawną przetwarzania jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie;
 • wypełnienia przez Administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • wypełnienia przez Administratora danych obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowej z innymi państwami;
 • marketingu produktów własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku osób będących stroną umowy ubezpieczenia na życie na moment wykonywania czynności marketingu bezpośredniego; lub zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przypadku profilowania dla celów marketingu produktów własnych Administratora dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o przeprowadzone profilowanie;
 • reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia na życie;
 • ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania temu przestępstwu – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość zapobiegania i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową ubezpieczenia na życie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. Organy administracji państwowej na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, z których wynika obowiązek udostępnienia danych, w tym w szczególności:
  Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sądy i prokuratury w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
 2. Przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych, które przetwarzają te dane na podstawie umowy z Administratorem danych i w sposób zgodny z poleceniami administratora, w tym w szczególności:
  Agenci, dostawcy usług IT,  podmioty świadczący usługi w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Którym dane są udostępniane na podstawie przepisów prawa lub Pana/Pani zgody.

4. Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej?

Dane osobowe, których Administratorem danych jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. „państwa trzeciego”) obejmujący Unię Europejską (UE), Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

5. Jakie są okresy przechowywania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu przeprowadzonej ankiety adekwatności lub umowy ubezpieczenia na życie w przypadku jej zawarcia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Administrator danych przestanie  przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przetwarzane wcześniej dla tych celów, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

6. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Dla potrzeb przeprowadzenia ankiety adekwatności podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. oceny jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do Pana/Pani potrzeb. W przypadku odmowy podania przez Pana/Panią danych osobowych na potrzeby wypełnienia ankiety do zawarcia umowy lub objęcia ochroną ubezpieczeniową przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. może dojść na Pana/Pani pisemne żądanie.

Dla potrzeb zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wskazanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnie z zapisami OWU, nie może dojść do zawarcia umowy i objęcia ochroną ubezpieczeniową przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Dla celów marketingu bezpośredniego produktów własnych oraz na potrzeby profilowania w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie umów ubezpieczeń na życie i przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o profilowanie podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezależne od zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie.

7. Jak wycofać wyrażoną zgodę?

W celu wycofania udzielonej Open Life Towarzystwu Ubezpieczeń Życie S.A. jako Administratorowi Pana/Pani danych zgody należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem danych poprzez jeden ze sposobów wskazanych w punkcie 1 i 2 powyżej.

Przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu udzielonej zgody każdorazowo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z konsekwencjami wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla wskazanych celów przetwarzania, które opisane zostały w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sekcji poświęconej dobrowolności lub obowiązkowi podania danych i ich konsekwencjach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w celu udzielenia dalszych wyjaśnień.

Prosimy o zwrócenie uwagi na precyzyjne określenie Państwa żądań, tak by w przypadku większej liczby udzielonych zgód nie budziło wątpliwości której lub których zgód dotyczy złożone żądanie ich/jej wycofania.

Przyjęcie Państwa oświadczenia o wycofaniu udzielonej zgody wymagać będzie potwierdzenia Państwa tożsamości przez pracownika Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., co w szczególności może wiązać się z dodatkowym kontaktem z Państwem ze strony Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
8:00 – 19:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.